ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ BOOKBOON

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. เข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ BOOKBOON ซึ่งประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือเสียง จำนวนกว่า 1,500 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน Personal Development, Personal Productivity, Remote Working, Management development, Digitalization & IT, Communication & Presentation, Leadership & Strategy, Teams & Project Management, Microsoft Office Programs, Marketing & Sales, Human Resource Management, Career management และ Economics & Finance โดยเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN)

URL: https://stouuniversity.bookboon.net/?token=tdmed9xrio8o6szd
วิธีการเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/
ระยะเวลาทดลองใช้งาน: 1-30 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com