ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ สำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ นางสาวอัมพร อู่รัชตมาศ และนางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร ในฐานะที่ปรึกษาประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ สำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams โดยมี นางสาวภัทรภร พื้นพรหม เป็นประธาน การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. โครงการสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มสธ. โดยใช้ Facebook
  2. รายงานผลคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ สำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564