แนะนำวารสารออนไลน์ Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning

สำนักพิมพ์: The Open University และ Taylor & Francis, Inc.
บรรณาธิการ: Chris Douce, Denise Whitelock และ Lucy Rai
กำหนดออก: 3 ฉบับ/ปี
Print ISSN: 0268-0513 Online ISSN: 1469-9958
CiteScore : 3.3 (2020)

แนะนำ : Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning เป็นวารสารนานาชาติคลอบคลุมเนื้อหาหลักเกี่ยวกับบทความวิชาการ ทฤษฎี บทวิจารณ์ บทแนะนำ หนังสือและวารสารวิชาการ ด้านการเรียนแบบเปิด (open learning) การศึกษาทางไกล (distance education) การศึกษาแบบยืดหยุ่น (Flexible learning) และ E-learning ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติในสาขานี้

วารสาร Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning ได้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 36 โดยตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ.2529 เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาทางไกลทั่วโลก

สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่: https://www.tandfonline.com/loi/copl20

ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ :

  1. Openness and innovation in online higher education: a historical review of the two discourses
  2. A concept analysis of theory in South African Open Distance and E-Learning research
  3. The effectiveness of e-tutoring in an open and distance e-learning environment: evidence from the university of south Africa
  4. Transactional distance and learner outcomes in an online EFL context
  5. Predicting achievement in distance language learning: a structural equation model

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7467-68
diis.stoulibrary@gmail.com