งานเสวนาออนไลน์ “สิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ”

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “สิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านทาง Microsoft Teams และ Facebook Live : STOU e-Library เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุตามพระราชบัญญัติ ซึ่งการจัดงานได้รับความสนใจมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานใน MS Teams กว่า 300 คน จากทั้งหมด 81 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีสถิติผู้รับชมผ่าน Facebook Live พร้อมกันสูงสุดจำนวน 218 คน

งานเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความรู้ 2 ท่าน ท่านแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Privacy Thailand บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายไทย อาทิ รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) และต่อด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “ความเป็นส่วนตัวกับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” ด้านมิติความเป็นส่วนตัวกับการบริหารจัดการทรัพยากร การจัดเก็บและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการ ทั้งนี้ในช่วงท้ายของงานเสวนาได้มีการถาม-ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

  1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย / นคร เสรีรักษ์
  3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  4. Facebook: Privacy Thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
098-275-9382 (คุณดวงรัตน์)
duangrat.dik@stou.ac.th