การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม MS Teams”

สำนักบรรณสารสนเทศจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด” ในหัวข้อ “การติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม MS Teams” ให้กับบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ โดยวิทยากร นายสมชาย บุญปัญญา และ นายอาเขต แก้วสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ

โดยให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม MS Teams ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารระดับองค์กรของระบบ Office 365 ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams จำนวน 5 รอบ ๆ ละ 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. มีบุคลากรอบรมทั้งสิ้น 63 คน ในวันพุธที่ 4 – พฤหัสบดีที่ 5 และวันจันทร์ที่ 9 – วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ ได้รับการฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะสามารถใช้งานโปรแกรม MS Teams ในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การประชุม -การนำเสนอผ่านหน้าจอ และการจัดการเอกสารร่วมกันได้