ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์”

เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องสมุด มสธ. ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์” ผ่านช่องทาง Microsoft Teams โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ นายชัยวัฒน์ น่าชม กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ และดำเนินรายการโดย นางสาวนิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์ นักเอกสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบุคลากรเป็นสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. จำนวน 35 คน โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบการสื่อสารในยุคดิจิทัล เทคนิคการกำหนดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม และกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล