การประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักบรรณสารสนเทศ โดยหน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องระบบการคัดเลือกหนังสือออนไลน์ในกิจกรรมบรรณสาร Book fair จัดโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นสิ่งใหม่หรือพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น