ห้องสมุด มสธ. เปิดบริการยืมคืนหนังสือ เริ่ม 6 กันยายน 2564

เดือนกันยายน 2564 ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564

วันเปิดทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รูปแบบบริการ

บริการหยิบตัวเล่มให้สมาชิกห้องสมุดตามที่ระบุเลขหมู่หนังสือ

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า