โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ห้องสมุด มสธ. จัดโครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2563-2564 เพื่อแนะนำการใช้ห้องสมุด มสธ. และบริการสารสนเทศในรูปแบบข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม ทั้งช่องทางกายภาพและช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานของผู้รับบริการ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

ดำเนินรายการโดย นางสาวปวีณ์ธิดา เนตรหาญ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักบรรณสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend)

แนะนำห้องสมุด 3D Virtual Library