ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ เรื่อง สิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รับชมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และ Facebook Live เพจห้องสมุด มสธ.

เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิดความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย สิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุตามพระราชบัญญัติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กร Privacy Thailand
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ด้านห้องสมุดและจดหมายเหตุ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานเสาวนาออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/3itOJrd

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
098-275-9382 (คุณดวงรัตน์)
duangrat.dik@stou.ac.th