ห้องสมุด มสธ. จัดพิมพ์หนังสือ จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง

[real3dflipbook id=’22’]

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง ขนาดรูปเล่ม 17 x 24 ซม. จำนวน 76 หน้า เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคมในวงกว้าง เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า และประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติของบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศในการร่วมอนุรักษ์พุทธศิลป์สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา ณ วัดชมภูเวก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันยกฐานะหน่วยงานห้องสมุดจาก “ศูนย์บรรณสารสนเทศ” เป็นหน่วยงานระดับสำนัก เป็น “สำนักบรรณสารสนเทศ” ปีที่ 34 โดยปรับปรุงเนื้อหาจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ในตอนที่ 3 ตอนที่ 4 และบทส่งท้ายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูป ตอนที่ 2 พระพุทธรูปปางต่างๆ ตอนที่ 3 การอนุรักษ์พุทธศิลป์พระโคนสมอ วัดชมภูเวก และตอนที่ 4 ขั้นตอนการพิมพ์พระโคนสมอ นับเป็นผลงานหนังสือ เล่มที่ 29 และหนังสือเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านนนทบุรีศึกษา เล่มที่ 20 ของสำนักบรรณสารสนเทศ

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น