การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีกับการทำงานแนวใหม่ในยุค Next Normal”

สำนักบรรณสารสนเทศจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด” ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีกับการทำงานแนวใหม่ในยุค Next Normal” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้กับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนวิถีการทำงานในปัจจุบันและรองรับอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสำรองและระดมความรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นหา  และการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อ