การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการการสื่อสารออนไลน์ด้วยโปรแกรม LINE Official Account”

สำนักบรรณสารสนเทศจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด” ในหัวข้อ “การจัดการการสื่อสารออนไลน์ด้วยโปรแกรม LINE Official Account” โดยวิทยากร นายสมชาย บุญปัญญา และนายอาเขต แก้วสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ ให้กับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลใน Line Official Account ของห้องสมุด จำนวน 10 คน ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams เพื่อให้สามารถจัดการการสื่อสารออนไลน์ด้วยโปรแกรม LINE Official Account ได้ อาทิ การจัดการข้อความทักทายเพื่อนใหม่ การ Broadcast การสร้าง Rich Menu, Rich Message และการ Chat