บทความวารสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด-19

ห้องสมุด มสธ.ขอแนะนำบทความวารสารที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีบทความที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์โควิด-19


ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ (Journal of Liberal Arts and Service Industry)
หน่วยงานเจ้าของ : ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/article/view/246378

การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของ : เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/article/view/249004

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของเยาวชนไทยหลังยุคโควิด-19

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงานเจ้าของ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/245572

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจิตวิทยาการท่องเที่ยว: แนวทางขับเคลื่อนและฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลังวิกฤตกาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานเจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/241184

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com