บทความวารสารที่น่าสนใจ เรื่อง ภาคอีสาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกกันว่า “ภาคอีสาน” เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติ และโบราณสถานที่สวยงาม ห้องสมุดมสธ. ขอแนะนำ บทความวารสารที่น่าสนใจ เรื่อง ภาคอีสาน ดังนี้

ภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน

บทความที่น่าสนใจ : ถ้อยคำบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน: ความหมายของถ้อยคำ
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
หน่วยงานเจ้าของ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/152531

อาหารอีสาน

อาหารอีสาน

บทความที่น่าสนใจ : แนวทางการฟื้นฟูอนุรักษ์ปลาร้าบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อวารสาร : วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์
หน่วยงานเจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou/article/view/247003

ชาติพันธุ์อีสาน

บทความที่น่าสนใจ : การขับพวนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อวารสาร
: วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku/article/view/240574

ประเพณีอีสาน

บทความที่น่าสนใจ : สืบฮอยเฒ่าเก่าแก่: เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา
ชื่อวารสาร : ทางอีศาน
หน่วยงานเจ้าของ : บริษัท ทางอีศาน จำกัด
รหัสการจัดเก็บ : ท16 (ชั้น1ห้องสมุดมสธ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com