แนะนำบทความวารสาร: การเลือกตั้งท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) จำนวน 5,300 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563) ทำให้เกิดสีสันของบรรยากาศการหาเสียงในหลากหลายมิติ เพื่อเป็นการรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ ห้องสมุด มสธ. จึงขอแนะนำบทความวารสารที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนี้

การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย

วารสาร : Journal of Modern Learning Development
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่
อ่านบทความวารสารออนไลน์: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/248677


แนวโน้มที่อดีตข้าราชการจะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

วารสาร : Journal of Buddhist Education and Research
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อ่านบทความวารสารออนไลน์: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/242227

การเลือกตั้งท้องถิ่นกับปัญหาการจำกัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งในการบริจาคเงินแก่วัด ศาสนสถาน

วารสาร : วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ่านบทความวารสารออนไลน์: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/SLJ/article/view/242499

ระบบคุณค่าในวัฒนธรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น

วารสาร : วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานเจ้าของ : ภาควิชารัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ่านบทความวารสารออนไลน์ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kupsrj/article/view/113595

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com