สำนักบรรณสารสนเทศคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชมเชย และ Popular Vote ผลงานประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organizational Management) เรื่อง “ถอดบทเรียนความรู้จากการปฏิบัติ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น” ผู้นำเสนอ นายอาเขต แก้วสว่าง และนางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 เรื่อง “New Generation Libraries: Toward House of Access” จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้สำนักบรรณสารสนเทศได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในประเภทบรรยายและโปสเตอร์ จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

การบริหารจัดการองค์กร (OM : Organizational Management)

ผลงานเรื่อง “ถอดบทเรียนความรู้จากการปฏิบัติ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น” โดย นายอาเขต แก้วสว่าง และนางกัลยาณี ศุภดิษฐ์

http://pulinet2022.pulinet.org/submission/uploads_file_completely/2021-12-21/pulinet479-OM.pdf

กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

ผลงานเรื่อง “บรรณสารสัญจร” โดย นางสาวนิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์

http://pulinet2022.pulinet.org/submission/uploads_file_completely/2021-12-09/pulinet1093-IS.pdf

การนำเสนอด้วยการบรรยาย

กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

ผลงานเรื่อง “การวิเคราะห์เส้นทางของผู้ใช้บริการในงาน Ask a Librarian บนเว็บไซต์ห้องสมุด มสธ.” โดย นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร

http://pulinet2022.pulinet.org/submission/uploads_file_completely/2021-12-17/pulinet1373-IS.pdf