รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2564

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2564 ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิชาการ วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 (The 12th PULINET Online National Conference – PULINET 2022) ภายใต้กรอบแนวคิด “New Generation Libraries: Toward House of Access” จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์