ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักบรรณสารสนเทศขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม https://forms.office.com/r/rgW1fUvS3J ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.โดยข้อมูลจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและใช้เพื่อการเก็บข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA เท่านั้น