การเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนทบุรีศึกษา ที่ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี

สำนักบรรณสารสนเทศเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ในกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และวิถีสังคมชาวน้ำ “ยลวิถีมอญ ท่องเกาะเกิด แหล่งกำเนิดเตาเผา” โดยร่วมกับชาวบ้านชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ และนายพิศาล บุญผูก ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมเยือนชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน ที่วัดศาลาแดงเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาวมอญดั้งเดิมในสังคมไทย วิถีชีวิตของชาวมอญตามลุ่มน้ำตั้งแต่ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสายเลือด ประเพณี วิถีวัฒนธรรม และอาชีพค้าขายทางเรือซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ การประกอบอาชีพที่ต้องเอื้ออำนวยพึ่งพากันของชาวมอญปากเกร็ด มอญบางกระดี่ และมอญศาลาแดงเหนือ โดยที่ปากเกร็ดเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา และใช้ฟืนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการเผาเครื่องปั้นจากบางกระดี่ จากนั้นชาวชุมชนวัดศาลาแดงเหนือเป็นผู้ที่นำเครื่องปั้นไปขายยังที่ต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักบรรณสารสนเทศได้นำนิทรรศการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพดั้งเดิมของชาวชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ สินค้าออกของเมืองนนท์ เมื่อ ร.ศ. 118 เรือมอญมาแล้ว และ หม้อบางตะนาวศรี ขัดมันดีใช้ทนทาน หนังสือชุดนนทบุรีศึกษา จำนวน 14 ชื่อเรื่อง ได้แก่ นนทบุรีศรีมหานคร เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี ภูมินามอำเภอปากเกร็ด ท้องถิ่นอำเภอปากเกร็ด วัดในอำเภอปากเกร็ด วัดในอำเภอบางบัวทอง วัดในอำเภอไทรน้อย ภูมินามอำเภอไทรน้อย ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง ภูมินามอำเภอบางบัวทอง ท้องถิ่นบางบัวทอง ปี่พาทย์มอญรำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก และจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก ตลอดจนแผ่นประชาสัมพันธ์หนังสือชุดนนทบุรีศึกษา ไปร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และ อนุรักษ์สารสนเทศท้องถิ่นนนบุรีศึกษาให้คงอยู่และกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น