แนะนำบทความวารสาร: สุขภาพกับฤดูกาล

ช่วงนี้พี่น้องชาวไทยหลายภูมิภาคได้สัมผัสความหนาวเย็น อากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ เช่น การสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอุ่น ๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และอาบน้ำอุ่นแทนน้ำเย็น เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักบรรณสารสนเทศขอแนะนำบทความวารสารวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพและฤดูกาล ดังนี้

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย


ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
หน่วยงานเจ้าของ : สมาคมพยาบาลจิตเวช แห่งประเทศไทย
อ่านออนไลน์ : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH/article/view/138685

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศร้อน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อน และอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน ในกลุ่มจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงของประเทศไทย


ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
หน่วยงานเจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ่านออนไลน์ : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/242772

ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น


ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร
หน่วยงานเจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านออนไลน์ : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/137095

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร้อนที่มีต่อเกษตรกรและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย


ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานเจ้าของ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านออนไลน์ : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/112765

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม