ขอเชิญอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตลอดเดือนมีนาคม 2565

สำนักบรรณสารสนเทศขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. อบรมการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุดทางออนไลน์ฟรีผ่าน Microsoft Teams ซึ่งประกอบด้วย การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN), การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote สำหรับเดือนมีนาคม 2565 พบกับหลักสูตรใหม่ ได้แก่ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word และ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

  • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)

  • วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.
  • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word

  • วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การสืบค้นด้วย Single Search 

  • วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

  • วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

  • วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

บริการห้องสมุด และการค้นสื่อการศึกษาด้วยระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

  • วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/3vT9TnV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม