โครงการบรรณสารสัญจร ครั้งที่ 3

สำนักบรรณสารสนเทศ โดยหน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค จัดโครงการบรรณสารสัญจร ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams พบอาจารย์สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด เช่น นโยบายการจัดหา การเสนอจัดหาผ่านช่องทางต่าง ๆ การจัดซื้อและการรับอภินันทนาการ การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดตามสาขาวิชา การจำหน่ายออก และแนะนำบริการของห้องสมุด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ซี่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนางาน