5 หนังสือน่าอ่านด้านการศึกษาทางไกล : ประจำเดือนมีนาคม 2565

การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันโดยตรง โดยผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อประสมต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ เทปเสียง คอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ และผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อความสนองความต้องการในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ช่วยลดช่องว่างและเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำ 5 หนังสือน่าอ่านด้านการศึกษาทางไกล เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประเภทการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access : OA) สามารถอ่านแบบออนไลน์และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1. Open World Learning: Research, Innovation and the Challenges of High-Quality Education

บรรณาธิการ: Bart Rienties, Regine Hampel, Eileen Scanlon และ Denise Whitelock

สำนักพิมพ์: Taylor & Francis

ISBN: 978-1-003-17709-8 (eBook)

eBook Published: ปี 2022

จำนวนหน้า: 280 หน้า

แนะนำ: หนังสือรวบรวมงานวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา อีเลิร์นนิง MOOCs การเรียนออนไลน์ การศึกษาแบบเปิด และการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ครอบคลุมทฤษฎีและแนวปฏิบัติสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษา

Source: Directory of Open Access Books: DOAB >> https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/77403

2. COVID-2019 Impacts on Education Systems and Future of Higher Education

บรรณาธิการ: Kelum AA Gamage

สำนักพิมพ์: MDPI – Multidisciplinary Digital Publishing Institute

ISBN: 978-3-0365-2926-4 (eBook)

eBook Published: ปี 2022

จำนวนหน้า: 550 หน้า

แนะนำ: หนังสือรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบของต่อระบบการศึกษาทั่วโลก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องปิดและปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการเรียนสอนแบบเผชิญหน้าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งนักวิชาการ นักการศึกษา นักวิจัยได้ร่วมกันศึกษาเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำหนดนโยบายการศึกษาในอนาคต

Source: MDPI Books >> https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4845

3. The Distributed University for Sustainable Higher Education

ผู้แต่ง: Richard Frederick Heller

สำนักพิมพ์: Springer Nature

ISBN: 978-981-16-6506-6 (eBook)

eBook Published: ปี 2022

จำนวนหน้า: 80 หน้า

แนะนำ: หนังสือนำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์ปัญหาของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาระดับโลก และแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงสู่ระดับท้องถิ่น

Source: Springer Nature >> https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-6506-6

4. 25 Years of Ed Tech

ผู้แต่ง: Martin Weller

สำนักพิมพ์: Athabasca University Press (AU Press)

ISBN: 978-1-7719930-6-7 (eBook)

eBook Published: ปี 2020

จำนวนหน้า: 222 หน้า

แนะนำ: หนังสือนำเสนอประวัติและพัฒนาของเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology หรือ Ed Tech) ตลอดเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2018 เริ่มต้นจากระบบกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Bulletin Board System) สู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ๆ ในแต่ละปี อาทิ E-Learning, Blogs, Open Educational Resources, Web 2.0, Twitter and Social Media, Moocs, AI และ Blockchain เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้แต่ละบทของหนังสือผ่านช่องทาง Podcast สามารถรับฟังได้ที่ https://25years.opened.ca/

Source: AU Press >> https://www.aupress.ca/books/120290-25-years-of-ed-tech/

5. Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning – 2nd Edition

ผู้แต่ง: Anthony William (Tony) Bates

สำนักพิมพ์: Tony Bates Associates Ltd.

ISBN: 978-0-9952692-5-5 (eBook)

eBook Published: ปี 2019 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

จำนวนหน้า: 767 หน้า

แนะนำ: หนังสือนำเสนอแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในยุคดิจิทัล เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 13 บท เกี่ยวกับทฤษฎี กลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ การเลือกสรรนวัตกรรม เทคโนโลยีและสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร MOOCs การเรียนรู้ออนไลน์ การศึกษาแบบเปิด เป็นต้น รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการประกันคุณภาพการสอนในยุคดิจิทัล ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์การสอนและการวิจัยของผู้เขียนที่มีมากว่า 40 ปี

Source: BCcampus >> https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2/

เรียบเรียงโดย

รัชกร คงเจริญ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7487-88
diis.stoulibrary@gmail.com