ขอเชิญอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตลอดเดือนเมษายน 2565

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร อบรมการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุดทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งประกอบด้วย การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN), การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote และ Zotero สำหรับเดือนเมษายน 2565 พบกับหลักสูตรใหม่ ได้แก่ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

บริการห้องสมุด และการค้นสื่อการศึกษาด้วยระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

  • วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30-14.30 น.
  • วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

  • วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

  • วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

  • วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)

  • วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

  • วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word

  • วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การสืบค้นด้วย Single Search และสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  • วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/3vT9TnV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม