สิทธิและเสรีภาพในการสมรสของบุคคลเพศทางเลือก

ปิยพร โกมุที. (2563).สิทธิและเสรีภาพในการสมรสของบุคคลเพศทางเลือก. วารสารวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6(1), 137-168

บทความนี้ได้อภิปรายถึงประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสหรือกฎหมายการรับรองสถานะระหว่างคู่สมรสของบุคคลเพศทางเลือก โดยได้นำเสนอประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องในมาตราต่างๆ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยเรื่องครอบครัว  เป็นต้น รวมถึงได้ใช้ข้อมูลพัฒนการของการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ระหว่างปี พ.ศ.2556-2563 และได้นำเสนอตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รับรองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศทางเลือก

ผู้เขียนบทความได้นำเสนอการศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไต้หวัน (Judicial Yuan Interpretation No.748) ซึ่งเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่กฎหมายเพื่อรับรองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศทางเลือกได้เริ่มต้นขึ้นที่ไต้หวันเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 โดยได้นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ขั้นตอน ตั้งแต่การรับคำร้องของผู้ร้อง จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการรับรอง และการบังคับใช้ ไว้อย่างละเอียกชัดเจน อีกทั้งได้วิเคราะห์เนื้อหาของกฎหมายที่รับรองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศทางเลือกในไต้หวันเพื่อเชื่อมโยงกับพัฒนาการของกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศทางเลือกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อเสนอแนะและอาจช่วยให้บุคคลเพศทางเลือกเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนในการสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตร่วมกันและนำาไปสู่ความเสมอภาคในการสมรสเช่นเดียวกับคู่สมรสในอนาคตต่อไป

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ :ฉบับออนไลน์ : https://bit.ly/3mSKdUw

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม