ผลงาน ส.พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2553

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายสมบัติ พลายน้อย หรือ ส.พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2553 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 จากการติดโควิด-19 ด้วยวัย 93 ปี ประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล วัดประดู่ทรงธรรม ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และและประกาศนียบัตรวิชาครูพิเศษประถม (พ.ป.)

ชีวิตส่วนตัว ส.พลายน้อย

สมรสกับนางจงกล พลายน้อย มีบุตรชาย 1 คน และมีความสนใจในงานด้านการเขียนมาตั้งแต่ครั้งเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยได้สมัครเรียนวิชาการประพันธ์และการหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ของ อาจารย์เปลื้อง ณ นคร จึงงานเริ่มเขียนอย่างจริงจังนับแต่นั้นเป็นต้นมา พ.ศ. 2528 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ 2 ปี ได้ลาออกจากราชการ เพื่อเขียนหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว

ท่านเป็นนักเขียนสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณี สังคมไทยด้านต่าง ๆ ปัจจุบันมีงานเขียนรวมเล่มแล้ว ประมาณ 100 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นงานเขียนประเภทสารคดี นิทาน ชีวประวัติบุคคลสำคัญ สารานุกรม และปกิณกะอื่น ๆ อาทิ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์, พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติไทย, สารคดีน่ารู้สารพัดนึก, เล่าเรื่องบางกอก, เล่าเรื่องพม่ารามัญ, สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เป็นต้น

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำหนังสือผลงานของ ส.พลายน้อย มีเอกสารและผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 61 รายการ และตัวเล่มที่ให้บริการ ณ จุดจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจ บริเวณ ชั้น 1 ดังนี้

[sc name=”libservice” ][/sc]