จุดเริ่มต้นจาก…ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ตั้งแต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาต่าง ๆ แก่คณาจารย์และนักศึกษาในระบบการสอนทางไกล โดยมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีห้องสมุดเพื่อให้คณาจารย์ได้ใช้ค้นคว้าในการพัฒนาหลักสูตรและผลิตเอกสารการสอนให้เสร็จทันเปิดสอนภาคการศึกษาแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2523 (ต่อมาได้เลื่อนเปิดสอนเป็นภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2523)

ในระยะแรกมหาวิทยาลัยได้ขอใช้พื้นที่ทำการชั่วคราวที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ถนนสุโขทัย การดำเนินการจึงเป็นการวางแผนกำหนดแนวคิดและวิธีการในการจัดระบบบริการห้องสมุด สำหรับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลอาจารย์และกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

  • พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 bit.ly/3qBJCJ7
  • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานอธิการบดีและสำนัก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2522 bit.ly/3wAbzVy
  • ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช bit.ly/3D7Kg6e
  • บทความ “แรกริเริ่มมี “สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.” พัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่บริการที่เป็นเลิศ” bit.ly/3BxSMul
  • หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]