ผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชม สำนักบรรณสารสนเทศ . . . คลังปัญญาแห่ง มสธ.

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 กลุ่มผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ได้ทำกิจกรรม “Walk rally ปลูกป่า พัฒนาเมือง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. จากทั่วประเทศ ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ และเก็บภาพความทรงจำกับจุดสำคัญ ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องสมุด มสธ. ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสำนักบรรณสารสนเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญ ที่ถูกกำหนดไว้ในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้นำชมรมนักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงการให้บริการของห้องสมุด มสธ. ในเรื่องของ


1. การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ของ มสธ.

ผ่านเว็บไซต์ https://library.stou.ac.th และการเข้าใช้งานเครือข่ายและสารสนเทศ มสธ. จากภายนอก (VPN)

บรรณารักษ์ ห้องสมุด มสธ. แนะนำการเข้าใช้งานเครือข่ายและสารสนเทศ มสธ. จากภายนอก

2. การเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ที่จัดตั้งห้องจัดแสดงนิทรรศการและแหล่งให้บริการสารสนเทศทุกประเภททางด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและที่เกี่ยวข้องในช่วงรัชสมัยระหว่าง พ.ศ. 2468-2477

ผู้นำชมรมนักศึกษาชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารจากทางห้องสมุด มสธ.

การให้บริการข้อมูลข่าวสารจากทางห้องสมุดผ่านเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook) @stoulibrary พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลจากทางห้องสมุด มสธ. ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. เป็นอย่างดี

ผู้นำชมรมนักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัล

กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำชมรมนักศึกษาได้พบปะผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรม และผู้นำชมรมนักศึกษาในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น คุณค่า และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพัน ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายผ่านการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป