ชุดวิชาภาษาไทย มสธ. ในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาภาษาไทย

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำการเรียนทางไกล มสธ. หลักสูตรวิชาภาษาไทย โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย ซึ่งจะต้องศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 5 ชุดวิชา ดังนี้

  • 10161 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • 10202 เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย
  • 12306 เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณคดีไทย
  • 12410 เอกสารการสอนชุดวิชาลักษณะภาษาไทย
  • 12411 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย