วันเปิดทำการห้องสมุด เดือนตุลาคม 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดให้บริการเดือนตุลาคม 2565 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ ที่ 1, 8, 22 และ 29 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติของ ครม.
  • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
  • เสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 2, 9, 16, 23, 30 ตุลาคม 2565

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ