วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์

วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นวารสารวิชาการของ สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ด้านการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมถึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  
วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม-มิถุนายน ) มีบทความน่าน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
  • แบบวัดเชิงสถานการณ์ : ประยุกต์ใช้วัดคุณลักษณะนิสัย
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  • การสร้างแบบประเมินความวิตกกังวลในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คุณลักษณะของนิสิตฝึกสอนตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นอกจากบทความในฉบับปัจจุบันแล้ว สามารถอ่านวารสาร ได้ที่>>ฉบับออนไลน์ : https://bit.ly/3EW2U3O

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา