ฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

ฝ่ายเทคนิคเป็นหน่วยงานที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์บรรณสารสนเทศในปี 2522 เป็นหน่วยงานดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดอย่างครบถ้วน ตั้งแต่เป็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ และ การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนนำออกให้บริการ  

ฝ่ายเทคนิคของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

  1. หน่วยจัดหาทรัพยากร รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ครอบคลุมงานคัดเลือก จัดหา ควบคุมงบประมาณ รับเข้าทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ซ่อม จำหน่ายออก จัดเก็บสถิติ และงานประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 
  2. หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร รับผิดชอบงานวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ ทำรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ได้จัดหามาเพื่อการจัดเก็บเป็นอย่างระบบและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว รวมทั้งการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมก่อนนำออกให้บริการ  
  3. หน่วยห้องสมุดสาขา รับผิดชอบงานวางแผนและประสานงานการจัดตั้งและขยายงานห้องสมุดสาขา งานประสานการจัดหาและการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศให้กับห้องสมุดศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ห้องสมุดสาขาและมุม มสธ. รวมทั้งจัดงานสัมมนาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานห้องสมุดเครือข่าย มสธ. รวมทั้งการดำเนินงานจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศไปให้ไว้บริการ ณ หน่วยเครือข่ายบริการห้องสมุด มสธ. ในภูมิภาคจำนวนกว่า 106 แห่งทั่วประเทศไทย 

งานเทคนิคเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อห้องสมุด เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้ทรัพยากรสารสนเทศมีสภาพพร้อมออกให้บริการ รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ของห้องสมุดและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” ?? bit.ly/3LhZXe7  

? การเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการในห้องสมุด ?? bit.ly/3eKKDff 

? รายชื่อหนังสือใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด มสธ. ?? bit.ly/3TixCIL 

? เว็บไซต์ Library Career Guides ?? bit.ly/3EZTZyr 

? ระบบขอข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ ?? bit.ly/3yViFo0 

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]