ดีวีดี ประจำชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

ดีวีดีประจำชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ ให้ความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชี รายงานทางการเงิน กระบวนการทางการบัญชี 1 กระบวนการทางการบัญชี 2 งบกระแสเงินสด การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ การบัญชีต้นทุน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร การงบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน