“อาคารบรรณสาร” ที่ทำการถาวรของห้องสมุด มสธ.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานที่ดินแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการถาวรจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายมงคล กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัทบางกอกแลนด์ จำนวน 30 ไร่ และมหาวิทยาลัยซื้อที่ดินเพิ่มเติมภายหลังอีกส่วนหนึ่ง

ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยได้เริ่มทำการขนย้ายจากที่ทำการชั่วคราวเข้าสู่ที่ทำการถาวรและเนื่องด้วยภารกิจและกิจกรรมที่เติบโตขึ้นทางด้านกายภาพและการบริการที่กว้างขวาง มหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ ย้ายเข้าสู่ที่ทำการถาวรที่ “อาคารบรรณสาร” ซึ่งดำเนินสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2528 เป็นอาคารห้องสมุดขนาด 4 ชั้น ที่มีหนังสือและสื่อการศึกษา มีพื้นที่บริการและปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยห้องสมุด มสธ. ได้เปิดทำการและให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปมากว่า 36 ปี

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

? บทความ “แรกริเริ่มมี “สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.” พัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่บริการที่เป็นเลิศ” bit.ly/3BxSMul
? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7
? หนังสือ “10 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2521-2531” bit.ly/3Op8IVP

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]