โภชนาการกับการควบคุมนํ้าหนัก

น้ำหนักที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของร่างกายทำให้สุขภาพแข็งแรง นอกจากการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้ว เรื่องโภชนาการก็สำคัญเพราะว่าการรับทานอาหารถ้าไม่ควบคุมโภชนาการก็นำพาไปสู่โรคอ้วน ซึ่งโรคอ้วนเป็นโรคที่ส่งผลลบต่อสุขภาพนำมาซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งบางชนิด และโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วน มุ่งหวังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี อยากผอมไม่จำเป็นต้องอดอีกต่อไป แค่เลือกกินอาหารให้ถูกตามหลักโภชนาการ ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับร่างการของเรา เพียงแค่นี้ก็ทำให้ตัวเราห่างไกลโรคอ้วน และมีสุขภาพแข็งแรงกันยาวๆไป

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ

เรียบเรียงโดย: จิรนันท์ ค่ายชัยภูมิ, ฝ่ายเทคนิค