การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก แต่งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช และผศ.ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค ซึ่งผู้แต่งได้นำประสบการณ์จากการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทหรือนักศึกษาปริญญาเอกเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อช่วยให้นักศึกษาปริญญาโทหรือนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจจะทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพตามเนื้อหาดังนี้

1. ลักษณะและการออกแบบในการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพ

2. แนวความคิดทั่วไปในการออกแบบเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพน์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพ

3. การออกแบบเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเทคนิคดั้งเดิมสู่เทคนิคใหม่ๆในการทำวิทยานิพน์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพ

4. แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบเทคริควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิทยานิพน์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพ

5. การออกแบบเทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพจากเทคนิคดั้งเดิมสู่
เทคนิคใหม่ๆ

6. การออกแบบการลงมือทำการวิเคราะห์ข้อมูล และการพรรณาแบบลุ่มลึกและการตีความข้อค้นพบจาการวิจัยในการทำวิทยานิพน์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพ

การวางแนวคิด การออกแบบการวิจัยที่ดี นำไปสู่การวิจัยเชิงคุณภาพได้แน่นอน!

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ

เรียบเรียงโดย: จิรนันท์ ค่ายชัยภูมิ, ฝ่ายเทคนิค