TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม

การบริหารคุณภาพโดยรวม หมายถึง การจัดระบบและวินัยในการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายและมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทำงาน ทุกงาน ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยทุกระดับในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วม คือ หลัก Total Quality Management (TQM)

หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งตำราและคู่มือการดำเนินงาน TQM สำหรับอุตสาหกรรมไทย ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ ที่มุ่งเน้นแนวความคิดและวิธีวิทยา ครอบคลุมแนวความคิด (concept) ปรัชญาการบริหารคุณภาพ และวิธีวิทยา (methodology) ของ TQM อย่างเป็นลำดับและมีขั้นตอน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา วิทยากรบรรยาย และอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารตามวิถี TQM และเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินกิจกรรมเชิงจัดการอย่างมีระบบของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ผู้บริหารธุรกิจ ผู้จัดการ ตลอดจนหัวหน้างานในทุกสายงาน รวมถึงอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสายงานการบริหารธุรกิจ และการบริหารคุณภาพ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ สามารถแข่งขันในภาวะที่การแข่งขันรุนแรง ลดต้นทุน เนื่องจากของเสียลดลงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนกระทั่งสินค้าหรือบริการถึงมือลูกค้า ต้องมีคุณภาพและมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถลดความผิดพลาดและความสูญเสียต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด หรือหมดไป

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3tUggqR

เรียบเรียงโดย : กัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา, ฝ่ายเทคนิค

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น