วารสารสถาบันบำราศนราดูร ฉบับพฤษภาคม – สิงหาคม 2565

“โรคเรื้อรังจะสามารถควบคุมอาการของโรคได้
ความร่วมมือของผู้ป่วยคือสิ่งสำคัญที่สุด”

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือโรคภัยไข้เจ็บ หากโรคภัยมาเยือนเป็นครั้งคราวก็คงไม่แปลกอะไร หากแต่เป็นโรคเรื้อรังแล้ว สิ่งที่ตามมาคือยารักษาโรคประจำตัว ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง จำเป็นต้องทานยาเป็นประจำ และมีวินัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อควบคุมอาการของโรค วารสารสถาบันบำราศนราดูร ฉบับนี้ มีบทความที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพและยา รวมถึงความร่วมมือของผู้ป่วยในการดูแลตนเองและการใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ประกอบด้วยบทความ ดังนี้

  • เรื่องที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง โดย ชฎารัตน์ เกื้อสุข
  • เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้เรื่องยาและความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังหลายโรค โดย จิราพรรณ ไมแรส
  • เรื่องที่ 3 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย สุพัตรา ใจแก้ว

นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัย บทความวิชาการ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคอื่นๆ ที่จะเป็นข้อมูลในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไป โดยสามารถเข้าอ่านบทความฉบับเต็มของวารสารฉบับนี้ ได้ที่ http://bit.ly/3gBRSXZ

เรียบเรียงโดย: นิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์, ฝ่ายเทคนิค