วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนธันวาคม 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2565 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ ที่ 3, 17 และ 24 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันหยุดราชการ
    • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
    • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
    • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 – วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 เทศกาลปีใหม่ และวันหยุดชดเชย
  • เสาร์ที่ 10, 31 และวันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18, 25 ธันวาคม 2565

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ