สิ่งแวดล้อมเมือง

เมืองใหญ่มีผู้อยู่อาศัยหลายล้านคน ปัญหาที่พบคงหนีไม่พ้นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นรวมถึงการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งทำให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมาทั้งด้านอากาศ เสียง ขยะ ของเสียอันตราย และน้ำเสีย

ทำอย่างไรให้คนหันมาตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อที่เราจะได้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขก่อนที่สถานการณ์จะถึงภาวะวิกฤตในอนาคต

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3WmCgqk