ห้องสมุดกับกิจกรรมการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพฯ  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ห้องสมุด มสธ. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. และให้บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีบรรณารักษ์ให้บริการแนะนำการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสารชั้น 4 และเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ช่วยให้รู้จักวิธีการทำงาน ร่วมกัน วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเข้าสังคม รวมทั้งทักษะทางวิชาชีพ เดือนธันวาคม 2565 ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุด มสธ. ดังนี้

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วม 75 คน

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาการจัดการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้เข้าร่วม 55 คน

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน 17 คน