สารสนเทศด้านพระปกเกล้าศึกษา

สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2468 – 2477 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยสนเทศสุโขทัยศึกษา ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ซึ่งทำหน้าที่ตั้งแต่จัดหา รวบรวม จัดเก็บ ดูแลรักษา อนุรักษ์ ให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาที่เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์ที่สำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2468 – 2477

นอกจากนี้สำนักบรรณสารสนเทศยังได้จัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในลักษณะเป็นห้องสมุดกึ่งพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับทั้งสองพระองค์ ทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระราชพิธีที่สำคัญ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมป้ายชื่อห้องฯ เสด็จทอดพระเนตรภายในห้อง และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมชม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาที่ได้จัดเก็บและให้บริการในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้แก่ หนังสือส่วนพระองค์, หนังสือทั่วไป, วิทยานิพนธ์, รายงานการวิจัย, บทความวิชาการ, สำเนาเอกสารจดหมายเหตุจากหน่วยงานต่าง ๆ, สื่อโสตทัศน์, รูปภาพ, วัสดุย่อส่วนของเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศ, ราชกิจจานุเบกษา, วารสาร และหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นต้น

ปัจจุบันสำนักบรรณสารสนเทศได้เผยแพร่ความรู้จากสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาหลากหลายช่องทาง อาทิ #เรื่องเล่าพระปกเกล้าศึกษา ในเฟซบุ้ก, บทความสาระความรู้ ภาพเก่าเล่าเรื่อง และนิทรรศการออนไลน์พระปกเกล้าศึกษาในเว็บไซต์ห้องสมุด, คลิปวิดีโอในยูทูป, นิทรรศการเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ 360° เป็นต้น ซึ่งรูปแบบสื่อในการนำเสนอก็มีหลายประเภท เช่น บทความ, อินโฟกราฟิก, นิทรรศการออนไลน์ และวีดิโอ เพื่อการพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้ง Online และ On-Site ให้แก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจได้สามารถเข้าถึงสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมและบริการที่น่าสนใจ

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่