ร้อยภาพเล่าเรื่อง : พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรสยาม 2475

พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรสยาม 2475

หลังเหตุการณ์อภิวัฒน์สยามโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแห่งอาณาจักรสยาม และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงยินยอมที่จะเป็นปฐมกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หลังจากนั้นได้มีการประชุมหารือกันระหว่างรัฐบาลคณะราษฎรกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่างรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกแห่งอาณาจักรสยาม และเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 ได้มีพระราชพิธีให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าลงพระนามรองรับและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรอย่างเป็นทางการ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม หลังจากนั้นมีการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ.2475 และก่อสร้างอนุเสาวรีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและเสียสละของคณะราษฎรในการนำประชาธิปไตยมาสู่อาณาจักรสยาม

ห้องสมุด มสธ. ได้รวบรวมภาพถ่ายหายากอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของประวัติศาสตร์ของชาติไทย มาให้ได้รับชม

  1. ภาพพระราชพิธีประทานรัฐธรรมนูญแก่อาณาจักรสยาม จัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม 

2. ภาพพระราชพิธีประทานรัฐธรรมนูญแก่อาณาจักรสยาม จัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม 

3. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงลงพระนามรับรองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยาม 

4. เจ้าพระยาพิชัยญาติ ประธานรัฐสภา รับมอบรัฐธรรมนูญที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลงพระนามรับรอง 

5. ภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะประทับภายในงานพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

6. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมุขเด็จ ณ พระที่นั่งอนัตสมาคม 

7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมุขเด็จ ณ พระที่นั่งอนัตสมาคม 

8. เล่มรัฐธรรมนูญบนขบวนแห่รัฐธรรมนูญที่จะแห่รอบพระนคร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้อย่างทั่วถึง 

9. เล่มรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและสักการะ  

เอกสารอ้างอิง

ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2556). สมุดภาพพระยาพหลพลหยุหเสนยา. สำนักพิมพ์ต้นฉบับ. 

Siamese revolution of 1932. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Siamese_revolution_of_1932

ปฏิบัติการปฏิวัติ ๒๔๗๕. Facebook. https://www.facebook.com/WipakHistory/posts/1106073139456155/ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

บทความออนไลน์: 10 ธันวาคม 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก

บทความออนไลน์: 27 มิถุนายน 2475 รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ “ชั่วคราว” ฉบับแรกของประเทศไทย

บทความออนไลน์: บทความแนะนำ: 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

อินโฟกราฟิก: วันนี้เมื่อ ๙๐ ปีที่แล้ว… ๑๐ ธันวาคม พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕

เรียบเรียงโดย

ธนพล นนทสุตวงศ์ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ