บุคลากร ห้องสมุด มสธ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

รศ.กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือห้องสมุด มสธ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเฉพาะด้านในความดูแลของห้องสมุด มสธ. ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ

และเมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2566 บุคลากรของห้องสมุด ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) ที่จัดโดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเวทีการนำเสนอผลงานด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ สำหรับในปีนี้มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอ จำนวน 109 ผลงาน

ทั้งนี้ บุคลากร ห้องสมุด มสธ. ได้นำเสนอผลงานทั้งหมด 7 เรื่อง ประกอบด้วย การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ จำนวน 5 ผลงาน และการนำเสนอด้วยวาจา จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้

การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) 

 1. การจัดการหนังสืออภินันทนาการอิเล็กทรอนิกส์ โดย ณัฐพร จุ้ยเดช และเทพรัตน์ หาญวารี 

กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS : INFORMATION SERVICES)

 1. การพัฒนาฐานความรู้เพื่องานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าของสำนักบรรณ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย จิรนาถ อนันตชัย และณัฏฐภัทร์ บุตรเสือ 
 2. พลิกโฉมบริการห้องสมุด มสธ.จาก New normal สู่ Next normal โดย ปวีณ์ธิดา เนตรหาญและอริชา เนตรวงศ์ 
 3. กลยุทธ์การพัฒนาบทความออนไลน์ให้สอดคล้องกับกระบวนการ SEO เพื่อให้ติดอันดับหน้าแรก Google: กรณีศึกษาการส่งเสริมการรับรู้สารสนเทศอัตลักษณ์ มสธ. โดย รัชกร คงเจริญ 

กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : ORGANIZATION MANAGEMENT)

 1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกแห่งความผันผวน โดย ยวิญฐากรณ์ ทองแขก และดวงรัตน์ ดีขั้ว 

การนำเสนอผลงานด้วยการบรรยาย

 กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) 

 1. ประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีด้วยเทคโนโลยี AR, VR, และ Mataverse โดย กัลยาณี ศุภดิษฐ์ และอาเขต แก้วสว่าง 
 2. การพัฒนาฐานข้อมูล Library Career Guides : การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ โดย อรอนงค์ อุดมวงศ์ และสมพงษ์ ปภาวีระวงศ์ 

ผลการนำเสนอผลงานในการประชุม PULINET ครั้งที่ 13

สำหรับผลการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ปรากฎว่า บุคลากรของห้องสมุด มสธ. ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับชมเชย และ รางวัล Popular Vote ได้แก่

รางวัลระดับดีเด่น

 • ผลงาน “กลยุทธ์การพัฒนาบทความออนไลน์ให้สอดคล้องกับกระบวนการ SEO เพื่อให้ติดอันดับหน้าแรก Google: กรณีศึกษาการส่งเสริมการรับรู้สารสนเทศอัตลักษณ์ มสธ.” โดย รัชกร คงเจริญ

รางวัลระดับชมเชย

 • ผลงาน “ประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีด้วยเทคโนโลยี AR, VR, และ Mataverse” โดย กัลยาณี ศุภดิษฐ์ และอาเขต แก้วสว่าง

รางวัล Popular Vote การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

 • ผลงาน “การจัดการหนังสืออภินันทนาการอิเล็กทรอนิกส์” โดย ณัฐพร จุ้ยเดช และเทพรัตน์ หาญวารี 
 • ผลงาน “การพัฒนาฐานความรู้เพื่องานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” โดย จิรนาถ อนันตชัย และณัฏฐภัทร์ บุตรเสือ
 • ผลงาน “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกแห่งความผันผวน” โดย ยวิญฐากรณ์ ทองแขก และดวงรัตน์ ดีขั้ว