สารสนเทศสุโขทัยศึกษา

          สารสนเทศสุโขทัยศึกษา เป็นสารสนเทศเฉพาะด้านที่มีคุณค่าและเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ด้วยชื่อมหาวิทยาลัยที่พ้องกับอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งหมายถึง รุ่งอรุณแห่งความสุข และปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางนั้นสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ “เสรีภาพ โอกาสและความเสมอภาค” ของอาณาจักรสุโขทัย มหาวิทยาลัยจึงได้มีการนำสัญลักษณ์ของสมัยสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอัตลักษณ์ ได้แก่ ตราประจำมหาวิทยาลัยที่นำส่วนยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์มาประกอบกับพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ที่มีการประยุกต์สถาปัตยกรรมไทยสมัยสุโขทัยมาใช้ในการออกแบบก่อสร้าง และประติมากรรมสัญลักษณ์ คือ ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่ใช้ตัวอักษรสมัยสุโขทัยมีข้อความว่า “สุโขทัยธรรมาธิราช” 

            สารสนเทศสุโขทัยศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยสนเทศสุโขทัยศึกษา ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ซึ่งทำหน้าที่ตั้งแต่จัดหา รวบรวม จัดเก็บ ดูแลรักษา ให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศสุโขทัยศึกษา ปัจจุบันสำนักบรรณสารสนเทศ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับสารสนเทศสุโขทัยศึกษาในหลากหลายช่องทาง อาทิ บทความวารสารในระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ, นิทรรศการออนไลน์, บทความสาระความรู้ในเว็บไซต์ห้องสมุดและสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งยังมีหนังสือรายงานการวิจัยและบทความที่เกี่ยวกับสารสนเทศสุโขทัยศึกษาให้บริการในห้องสมุดด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมและบริการที่น่าสนใจ  

ร้อยเรื่องเล่า… 100 ความทรงจำ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่