สำนักบรรณสารสนเทศให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วัดสามัคคิยาราม จังหวัดปทุมธานี

สำนักบรรณสารสนเทศให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อการอนุรักษ์ สงวนรักษา และเผยแพร่สารสนเทศด้านท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและกว้างขวาง ตามความต้องการของดสามัคคิยาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยให้ความอนุเคราะห์ต้นฉบับหนังสือผลงานแปลคัมภีร์ใบลานและสมุดไทยขาว (สมุดข่อย) ภาษามอญที่แปลและร้อยกรองเป็นภาษาไทยของนายพิศาล บุญผูก จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ คู่มือเด็กวัด นิราศสามเสนสามโคก และสร้างเมืองปทุมธานี เพื่อตีพิมพ์ใน สามัคคิยารักษ์รามัญ หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูธรรมวรญาณ (บุญธรรม ญาณวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคิยาราม และได้ให้ความความอนุเคราะห์บุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ เป็นคณะทำงานจัดทำหนังสือ ให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นบรรณาธิการและกองบรรณาธิการหนังสือร่วมกับผู้เขียนเนื้อหาหนังสือและคณะจัดทำหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูธรรมวรญาณ ตามที่วัดได้ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์มายังสำนักบรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เนื้อหาหนังสือ สามัคคิยารักษ์รามัญ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่

  • ตอนที่ 1 วัดสามัคคิยาราม เรื่องราวของวัดของวัดสามัคคิยารามและอดีตเจ้าอาวาสวัด
  • ตอนที่ 2 ปกิณกะรามัญปทุมธานี เรื่องราวเกี่ยวกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับจังหวัดปทุมธานี
  • ตอนที่ 3 หนังสือมอญและคัมภีร์ใบลานมอญ เรื่องราวของคัมภีร์ใบลานมอญ หนังสือมอญที่ค้นพบใน
  • จังหวัดปทุมธานี
  • ตอนที่ 4 งานแปลเอกสารโบราณทรงคุณค่าภาษามอญเป็นภาษาไทย ตัวอย่างงานแปลหนังสือและคัมภีร์ใบลานมอญที่เกี่ยวข้องกับชาวมอญและจังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ สำนักบรรณสารสนเทศได้สังเคราะห์เนื้อหาจากเล่มหนังสือ ออกแบบและพัฒนาเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูธรรมวรญาณ ณ วัดสามัคคิยาราม จังหวัดปทุมธานี และใช้ในโอกาสอื่น ๆ ของวัด จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ สามัคคิยารักษ์รามัญ วัดสามัคคิยาราม พระครูธรรมวรญาณ จังหวัดปทุมธานี ตักศิลาสถานศึกษา และ เรื่องเล่าชาวมอญ ชาวปทุมธานี ผ่านบทกวีคัมภีร์ใบลานมอญ และบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศยังได้ร่วมให้ความร่วมกับผู้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูธรรมวรญาณ ณ วัดสามัคคิยาราม ระว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2565 ด้วย

สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามัคคิยารักษ์รามัญ ได้ที่ เว็บไซต์ห้องสมุด มสธ.