ดีวีดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ดีวีดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ให้ความรู้เรื่องความหมายขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิตและต้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ตลาดปัจจัยการผลิต รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การเงินและสถาบันการเงิน เงินเฟ้อและการว่างงาน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ลักษณะและปัญหาของระบบเศรษฐกิจไทย