21 กุมภาพันธ์ 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารคลังพัสดุและโรงพิมพ์ของ มสธ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารคลังพัสดุและโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพถ่ายอาคารพัสดุและโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545

อาคารคลังพัสดุและโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2527 เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาจากสื่อต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อโสตทัศน์ และการสอนเสริม โดยเฉพาะ “สื่อสิ่งพิมพ์” เป็นสื่อหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแต่ละปีมหาวิทยาลัยต้องมีการพิมพ์เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติประจำชุดวิชา นอกจากนี้ยังต้องพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เอกสารเผยแพร่ข่าวสาร ร่วมทั้งเอกสารอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการสอนและการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้สามารถผลิตและเก็บรักษาสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งเอกสารแก่นักศึกษาทั่วประเทศมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจัดสร้างอาคารคลังพัสดุและโรงพิมพ์จึงเป็นการช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามภารกิจทั้งในด้านการสอนและการบริการทางวิชาการได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สูจิบัตร พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารคลังพัสดุและโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 21 กุมภาพัน์ธ์ 2529
จดหมายข่าว มสธ. ฉบับเดือนมีนาคม 2529

ข้อมูลอ้างอิงจาก

  • สูจิบัตร “พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารคลังพัสดุและโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 21 กุมภาพัน์ธ์ 2529”
  • จดหมายข่าว มสธ. ฉบับเดือนมีนาคม 2529