การบริหารจัดการทำงานอย่างไร

การบริหารจัดการเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์สังเกตจากการเล่นของเด็กคือมีการแบ่งบทบาทของตัวเองซึ่งบางคนก็จะให้ตัวเองมีบทบาทการเป็นผู้นำเสมอ ในความเป็นจริงทุกคนมีศักยภาพการเป็นผู้นำและเป็นผู้บริหารจัดการได้ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การเป็นผู้บริหารจัดการก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทโดยการดึงศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดและต้องสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมกับให้อำนาจในการทำงาน เพราะทุกคนมีทักษะส่วนบุคคและความสามารถเฉพาะทาง ดั่งคำนักปรัชญาจีนโบราณคือขงจื้อได้กล่าวไว้ว่า “ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน (Put the right man on the right job)” จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างมั่นคงและยั่งยืน แต่ต้องการทักษะการบริหารจัดการที่ดีของผู้นำ

 การบริหารจัดการทำงานอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเข้าใจว่าการจัดการคืออะไรและทำงานอย่างไร โดยเนื้อหาเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามชัดเจน และภาษาที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปพัฒนาการสื่อสาร การเจรจา ความเป็นผู้นำ การจัดการโครงการให้ดีขึ้น การสร้างทักษะการจัดการและดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของทีมงานขององค์กรออกมา สาระเคล็ดลับสำคัญของเนื้อหาประกอบด้วย การจัดการเบื้องต้น – การจัดการองค์กร — การจัดการบุคลากร – การสื่อสาร – การจัดการตนเอง

การบริหารจัดการทำงานอย่างไร? การเป็นผู้นำที่ใช้อิทธิพลมีประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารจริงหรือไม่? การมอบหมายงานเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตงานหรือไม่? คุณจะจัดการกับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอย่างไร?
มาหาคำตอบจากการอ่านหนังสือเล่มนี้กันเถอะ

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น